Tuesday, January 10, 2012

त्या व्यक्तींना नेहमी जपा..आयुष्यात त्या व्यक्तीला कधीचं नका विसरु
जी व्यक्ती तुमच्यासाठी सारे काही विसरायला तयार असते....

आयुष्यात त्या व्यक्तीला कधीचं नका दुरावू
जी व्यक्ती तुमच्यासाठी सार्‍यांपासून दुरावायला तयार असते....
...
आयुष्यात त्या व्यक्तीला कधीचं नका दुखवू
जी व्यक्ती तुम्हाला स्वतःपेक्षा जास्त जपते .......

आयुष्यात त्या व्यक्तीला कधीचं नका गमवू
जी व्यक्ती तुमच्यासाठी कसलाही त्याग करायला तत्पर असते....

आयुष्यात त्या व्यक्तीच्याकडे कधीचं पाठ नका फिरवू
जी व्यक्ती सार्‍या जगाने आपल्याकडे पाठ फिरवली तरी आपल्या सोबत असते....

त्या व्यक्तींना नेहमी जपा
कारण .............
जगासाठी तुम्ही कोणी एक असाल ......
तुमच्यासाठी ती व्यक्ती कोणी एक असेल ......
पण त्या व्यक्तीसाठी तुम्ही त्यांचे जीवन असतात...
त्यांच्यासाठी तर सारे जग तुमच्यातचं सामावलेले असते .....